Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Aby zachować równowagę w Galaktyce, musi ona zapanować również w Twym własnym sercu i umyśle. Musisz wiedzieć jak postępować oraz znać swoje prawa i obowiązki. W tym celu powstał Statut Jedi Order, który zawiera wszystkie powyższe zagadnienia i wiele więcej. Ale czy jesteś pewien, że podołasz zadaniu i zachowasz równowagę?

Kodeks Jedi

Nie ma emocji, jest spokój
Nie ma ignorancji, jest wiedza
Nie ma pasji, jest pogoda ducha
Nie ma śmierci, jest Moc


Statut Jedi Order


I. Postanowienia ogólne


1. Organizacja, dalej zwana Zakonem, nosi nazwę Jedi Order.
2. Głównym celem Zakonu jest zbieranie, interpretowanie, ocenianie i dzielenie się informacjami dotyczącymi Jedi i Mocy, a także tworzenie fabularnej otoczki Zakonu, czyli miejsca gdzie każdy może wcielić się w rolę Jedi.
3. Niniejszy Statut stanowi podstawę działalności Zakonu.
4. Każdy członek Zakonu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu.
5. Wszyscy członkowie Zakonu są równi wobec prawa zawartego w Statucie.
6. Działalność Zakonu oparta jest o dobrowolną pracę i aktywność wszystkich jego członków.
7. Statut obowiązuje od chwili wejścia w życie, tj. 04.01.2016r.
II. Struktura Zakonu


1. Rada Jedi
1.1. Rada Jedi dysponuje władzą wykonawczą w Zakonie.
1.2. Rada Jedi rozpatruje wszystkie wnioski dotyczące funkcjonowania Zakonu i wszelkie inne sprawy związane z działaniem organizacji.
1.3. Jedynie Rada Jedi, jako organ całościowy, posiada prawo karania i nagradzania członków Zakonu, na mocy regulacji zawartych w dziale IV niniejszego statutu.
1.4. Rada Jedi złożona jest z minimalnie czterech [4], a maksymalnie z dziewięciu [9] osób.
1.5. Członkiem Rady może zostać Jedi będący minimum w stopniu Rycerza Jedi. Propozycję nowego członka mogą przedstawić wszyscy członkowie Rady.
1.6. Wszyscy członkowie Rady dysponują równym głosem na forum Rady.
1.7. Radny nie ma prawa głosować w żadnej sprawie, która bezpośrednio go dotyczy.
1.8. Jedi zasiadający w Radzie ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
1.9. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
1.10. Oficjalne Zebranie Rady musi być poprzedzone Zebraniem Wspólnym, na którym każdy członek JO może przedstawić swoje wnioski oraz dyskutować nad proponowanymi zmianami.
1.11. Członek Zakonu nie zasiadający w Radzie, a uczestniczący w zebraniu ma jedynie prawo wyrażenia własnej opinii na temat wniosku.
1.12. W razie potrzeby zwołuje się specjalne posiedzenie Rady.
1.13. W przypadku, gdy liczba obecnych nie osiągnie przynajmniej połowy aktualnego składu, zebranie Rady może być przesunięte na inny termin.
1.14. Ewentualne nieobecności powinny być usprawiedliwiane przed zebraniem u Przewodniczącego Rady.
1.15. Nieusprawiedliwiona absencja na trzech [3] kolejnych zebraniach lub cztery [4] nieobecności w ciągu pięciu [5] miesięcy skutkują wykluczeniem z Rady bez głosowania.
1.16. W przypadku, gdy nieobecny na zebraniu Rady jest jej Przewodniczący, ma on obowiązek wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków Rady.
1.17. Z każdego zebrania sporządzany jest raport, który w ciągu tygodnia zostaje przedstawiony wszystkim członkom Zakonu.
1.18. W raporcie muszą znaleźć się zgłoszone wnioski, podjęte przez Radę decyzje oraz ich uzasadnienia, z wyjątkiem wniosków dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Rady.

2. Przewodniczący Rady Jedi
2.1. Zadaniem Przewodniczącego jest stanie na straży poszanowania Kodeksu Jedi i postanowień niniejszego Statutu.
2.2. Na Przewodniczącego Rady może zostać wybrany większością głosów każdy członek Rady Jedi.
2.3. Obecnie Przewodniczącą Rady jest Vendea.
2.4. Przewodniczący wybierany jest na bezterminową kadencję.
2.5. W przypadku rezygnacji z funkcji, nowy Przewodniczący jest wybierany zgodnie z punktem II.2.2. niniejszego statutu.
2.6. Przewodniczący może zostać odwołany ze swojej funkcji przez pozostałych członków Rady Jedi tylko i wyłącznie w przypadku nagminnego lekceważenia obowiązków i/lub wielokrotnego, świadomego złamania postanowień niniejszego statutu.
2.7. Przewodniczący zostaje odwołany wyłącznie wtedy, gdy wniosek zostanie poparty jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Jedi.
2.8. Przewodniczący Rady dysponuje wyłącznym prawem przydzielania nowych Padawanów Nauczycielom Jedi określonym w punkcie II.4. niniejszego statutu.
2.9. Dodatkowym obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest tworzenie półrocznych raportów z działalności Zakonu oraz przedstawianie propozycji planów na kolejne półrocze na podstawie konsultacji z opiekunami trwających projektów.

3. Nauczyciele Jedi
3.1. Nauczać może Jedi będący minimum w stopniu Rycerza Jedi.
3.2. Nauczyciel Jedi jest odpowiedzialny za tok nauczania swojego Ucznia.
3.3. Maksymalny czas szkolenia nie powinien przekraczać osiemnastu [18] miesięcy. W przypadku jego przekroczenia, Rada zobligowana jest do sprawdzenia przyczyn takiego stanu rzeczy.

4. Członkowie Zakonu
4.1. Za pełnoprawnych członków Zakonu uznaje się osoby będące w stopniu co najmniej Padawana Jedi.
4.2. Wszyscy członkowie są zobowiązani do aktywnego udziału w życiu Zakonu i/lub pracy na jego rzecz.
4.2.1. Osobą aktywną w JO jest członek, który przynajmniej raz w miesiącu: wykona jedno zadanie (z listy zadań bądź poza nią) LUB zorganizuje jedno wydarzenie LUB weźmie udział w choć jednym wydarzeniu organizowanym przez JO. Udziałem w wydarzeniach nie jest zwykłe komunikowanie się z członkami JO, tj. obecność na czacie poza wydarzeniami, pisanie na grupie JO na Fb, czy dyskusje na forum.
4.2.2. Osobą nieaktywną w JO zostaje członek, który w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie wykonał żadnego zadania na rzecz JO, nie zorganizował żadnego wydarzenia ani w żadnym nie wziął udziału. Definicja ta nie dotyczy osób, będących na oficjalnym urlopie w tym czasie.
4.3. Każdy członek ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen zarówno samodzielnie, jak i z pomocą innych członków Zakonu.
4.4. Wszyscy członkowie Zakonu odpowiadają za swoje działania przed Radą Jedi.
4.5. Pełnoprawni członkowie, wykazujący się dużą aktywnością, mogą zostać nagrodzeni zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IV. niniejszego statutu.
4.6. Pełnoprawni członkowie, zupełnie nieaktywni bądź notorycznie niewywiązujący się z podjętych zadań, mogą zostać ukarani zgodnie z zasadami określonymi w punkcie IV. niniejszego statutu.

5. Uczniowie Jedi
5.1. Uczniem Jedi jest każdy członek Zakonu w stopniu Padawana Jedi.
5.2. Uczeń Jedi odpowiada bezpośrednio przed Nauczycielem [Mistrzem] za swoje działania.
5.3. Uczeń Jedi zobowiązany jest wypełniać zadania otrzymane podczas szkolenia.
5.4. Możliwość dalszego awansu w hierarchii uzyskuje jedynie Uczeń, który ukończył szkolenie.
5.5. O końcu szkolenia decyduje tylko i wyłącznie Nauczyciel [Mistrz] danego Padawana.

6. Adepci Jedi
6.1. Adeptem zostaje każdy, kto został przyjęty na szkolenie w School of Preparation.
6.2. Adepci, do czasu ukończenia szkolenia i uzyskania stopnia Padawana Jedi, nie są pełnoprawnymi członkami Zakonu.
6.3. Adepci odpowiadają bezpośrednio przed Opiekunem szkolenia za swoje działania.
III. Wnoszenie nowych regulacji


1. Inicjatywa ustawodawcza należy do wszystkich pełnoprawnych członków Zakonu.
2. Wniosek należy skierować osobiście do co najmniej jednego członka Rady lub anonimowo za pomocą formularza.
3. Rada Jedi rozpatruje zgłoszony wniosek podczas najbliższego zebrania.
4. W przypadku, gdy wniosek uzyska poparcie większości Rady, zostaje on wprowadzony w życie.
5. Pełnoprawni członkowie Zakonu mogą jednokrotnie poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji zatwierdzonej przez Radę w przeciągu miesiąca od jej wejścia w życie.
6. Punkt III.5. nie dotyczy przyznanych nagród określonych w punkcie IV.2.
IV. Nagrody i kary


1. Nagrody i kary są przyznawane przez Radę Jedi po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
2. W Zakonie funkcjonują nagrody w formie oficjalnych pochwał, przyznania odznaczeń specjalnych, awansów lub inne ustalone przez Radę Jedi.
3. Funkcjonują także kary w formie oficjalnych upomnień, odebrania odznaczenia specjalnego, degradacji, usunięcia z Zakonu lub inne ustalone przez Radę Jedi.
4. Przyznanie nagrody lub kary musi zostać uzasadnione oraz odnotowane w Kalendarium Zakonu.
5. O nagrodę lub karę może wnioskować każdy pełnoprawny członek Zakonu, na zasadach opisanych w dziale III niniejszego statutu.
6. Wnioskowanie o nagrody lub kary dla samego siebie jest zakazane i nie będzie rozpatrywane.
V. Ścieżki Rozwoju


1. W Zakonie funkcjonują Ścieżki Rozwoju, które nadają kierunek działania danej osobie, pomagają odnaleźć swoje miejsce w Zakonie oraz dostarczają możliwości samorozwoju.
2. Każdy członek po otrzymaniu stopnia Jedi, niezwłocznie wybiera jedną z trzech Ścieżek Rozwoju:
3. Obowiązkiem Nauczyciela [Mistrza] jest zapoznanie swojego Padawana z dostępnymi Ścieżkami Rozwoju oraz ewentualna pomoc w wyborze jednej z nich.
4. Rada Jedi może nagrodzić daną osobę za wybitne osiągnięcia i/lub ponadprzeciętną aktywność w działaniach danej Ścieżki. Nagrodą jest nadanie tytułu związanego z daną ścieżką. Tytuły te brzmią odpowiednio:
5. Posiadanie jednego z tytułów określonych w punkcie V.4. sugeruje osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie.
VI. Sądownictwo


1. Władza sądownicza należy do Rady Jedi.
2. Rada Jedi orzeka, gdy uzna za stosowne lub w momencie otrzymania oficjalnej skargi.
3. Oficjalna skarga musi zostać skierowana do co najmniej jednego członka Rady i nie może zostać złożona anonimowo.
4. Podstawą do złożenia skargi jest m.in. jawne złamanie niniejszego statutu przez członka Zakonu, niestosowne zachowanie względem innego członka Zakonu lub niewykonywanie przez członka podjętych przez niego obowiązków.
5. Oficjalna skarga powinna zawierać dowody, świadczące o przewinieniu danego członka Zakonu.
6. Rada Jedi przedstawia skargę do wglądu członkowi Zakonu, którego ta dotyczy, wraz z załączonymi dowodami.
7. Rada Jedi jest zobowiązana wysłuchać wszystkich stron przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
8. Po wydaniu orzeczenia, Rada Jedi zajmuje się realizacją postanowień i ewentualnych środków zaradczych.
VII. Urlopy


1. Urlop przysługuje każdemu członkowi Zakonu.
2. Oficjalny urlop to urlop zgłoszony na forum JO w dziale Usprawiedliwienia, a w przypadku urlopów dłuższych niż miesiąc - zgłoszony bezpośrednio Radzie Jedi wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie to nie musi być szczegółowe, ale musi wyjaśniać przynajmniej ogólnie długość urlopu. Rada może uznać powód urlopu za niewystarczający i nie przyznać urlopu tylko, jeśli ma on być dłuższy niż 3 miesiące, a przedstawione przez członka JO uzasadnienie nie uniemożliwia spełnienia wymogów minimum aktywności (patrz: punkt II.4.2.1. osoba aktywna).
3. Uczeń Jedi o nieobecności powiadamia również swojego Nauczyciela [Mistrza].
4. Jedi, wracając z urlopu, ma obowiązek powiadomić Radę Jedi o gotowości do podjęcia zadań.
5. Przeciągająca się, nieusprawiedliwiona nieobecność, skutkuje uznaniem danego członka za nieaktywnego i interwencją ze strony Rady Jedi.
VIII. Rekrutacja


1. Cały proces rekrutacji przebiega w Szkole Przygotowań (School of Preparation).
2. Wszystkie zasady rekrutacji są określone na stronie [tejże Szkoły].
3. Kandydat może zostać przyjęty w poczet członków Zakonu tylko po pomyślnym przejściu całego procesu rekrutacji.
4. Kandydaci, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w Zakonie.

Wróć na górę