Pomiń nawigację™
Logo Jedi Order - małe
Home - ikonka HOME O NAS REKRUTACJA FORUM

Aby zachować równowagę w Galaktyce, musi ona zapanować również w Twym własnym sercu i umyśle. Musisz wiedzieć jak postępować oraz znać swoje prawa i obowiązki. W tym celu powstał Statut Jedi Order, który zawiera wszystkie powyższe zagadnienia i wiele więcej. Ale czy jesteś pewien, że podołasz zadaniu i zachowasz równowagę?

Kodeks Jedi

Nie ma emocji, jest spokój
Nie ma ignorancji, jest wiedza
Nie ma pasji, jest pogoda ducha
Nie ma śmierci, jest Moc


Statut Jedi OrderI. Postanowienia ogólne
 1. Organizacja, dalej zwana Zakonem, nosi nazwę Jedi Order.
 2. Głównym celem Zakonu jest zbieranie, interpretowanie, ocenianie i dzielenie się informacjami dotyczącymi Jedi i Mocy, a także tworzenie fabularnej otoczki Zakonu, czyli miejsca, gdzie każdy może wcielić się w rolę Jedi.
 3. Niniejszy Statut stanowi podstawę działalności Zakonu.
 4. Każdy członek Zakonu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu.
 5. Wszyscy członkowie Zakonu są równi wobec prawa zawartego w Statucie.
 6. Wszyscy członkowie Zakonu zobowiązani są do pracy na rzecz zgromadzenia.
 7. Statut obowiązuje od chwili wejścia w życie, tj. 10.09.2018r.


II. Struktura Zakonu
 1. W Zakonie Jedi obowiązuje podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
 2. Władza ustawodawcza należy do wszystkich pełnoprawnych członków Zakonu.
 3. Władzę wykonawczą sprawuje Przewodniczący Rady Jedi wraz z Radą Jedi.
 4. Władzę sądowniczą pełni Rada Jedi.


III. Prawa i obowiązki

 1. Rada Jedi
  1. Rada Jedi czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Zakonu.
  2. Rada Jedi rozpatruje wszystkie wnioski dotyczące funkcjonowania Zakonu i wszelkie inne sprawy związane z działaniem organizacji.
  3. Jedynie Rada Jedi, jako organ całościowy, posiada prawo karania i nagradzania członków Zakonu, na mocy regulacji zawartych w dziale VI niniejszego statutu.
  4. Rada Jedi złożona jest z minimalnie czterech [4], a maksymalnie z dziewięciu [9] osób.
  5. Członkiem Rady może zostać członek będący minimum w stopniu Rycerza Jedi.
  6. Nominację do stanowiska Radnego może wystosować jedynie członek Rady.
  7. Kandydatury nowych członków Rady są głosowane jedynie na zebraniach Rady Jedi. Aby kandydatura została przyjęta, wystarczy większość głosów pozytywnych w Radzie.
  8. Odwołanie członka Rady odbywa się na jednakowych zasadach jak jego powołanie.
  9. Wszyscy członkowie Rady dysponują równym głosem na forum Rady.
  10. Radny nie ma prawa głosować w żadnej sprawie, która bezpośrednio go dotyczy.
  11. Jedi zasiadający w Radzie ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
  12. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
  13. Oficjalne Zebranie Rady musi być poprzedzone Zebraniem Wspólnym, na którym każdy członek JO może przedstawić swoje wnioski oraz dyskutować nad proponowanymi zmianami.
  14. Członek Zakonu nie zasiadający w Radzie, a uczestniczący w Zebraniu Wspólnym ma jedynie prawo wyrażenia własnej opinii na temat wniosku.
  15. W razie potrzeby zwoływane jest specjalne posiedzenie Rady.
  16. W przypadku, gdy liczba obecnych nie osiągnie przynajmniej połowy aktualnego składu, zebranie Rady może być przesunięte na inny termin.
  17. Ewentualne nieobecności powinny być usprawiedliwiane przed zebraniem u Przewodniczącego Rady.
  18. Nieusprawiedliwiona absencja na trzech [3] kolejnych zebraniach lub cztery [4] nieobecności w ciągu pięciu [5] miesięcy skutkują wykluczeniem z Rady bez głosowania.
  19. W przypadku, gdy nieobecny na zebraniu Rady jest jej Przewodniczący, ma on obowiązek wyznaczyć swojego zastępcę spośród członków Rady.
  20. Z każdego zebrania sporządzany jest raport, który w ciągu 14 dni zostaje przedstawiony wszystkim członkom Zakonu.
  21. W raporcie muszą znaleźć się zgłoszone wnioski, podjęte przez Radę decyzje oraz ich uzasadnienia, z wyjątkiem wniosków dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Rady.
  22. Rada Jedi zobowiązana jest udzielić pomocy każdemu członkowi Zakonu, który o to poprosi. Jedyną okolicznością, w której Rada może odmówić pomocy, jest sytuacja, w której kłopoty wynikają z nieodpowiedzialnego lub nieodpowiedniego zachowania członka. Pomoc ta dotyczy tylko i wyłącznie spraw związanych z działalnością Zakonu.

 2. Przewodniczący Rady Jedi
  1. Zadaniem Przewodniczącego jest stanie na straży poszanowania Kodeksu Jedi i postanowień niniejszego Statutu.
  2. Na Przewodniczącego Rady może zostać wybrany większością głosów każdy członek Rady Jedi.
  3. Obecnie Przewodniczącą Rady jest Vendea.
  4. Przewodniczący wybierany jest na bezterminową kadencję.
  5. W przypadku rezygnacji z funkcji, nowy Przewodniczący jest wybierany zgodnie z punktem III.2.2. niniejszego statutu.
  6. Przewodniczący może zostać odwołany ze swojej funkcji przez pozostałych członków Rady Jedi tylko i wyłącznie w przypadku nagminnego lekceważenia obowiązków i/lub wielokrotnego, świadomego złamania postanowień niniejszego statutu.
  7. Przewodniczący zostaje odwołany wyłącznie wtedy, gdy wniosek zostanie poparty jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Jedi.
  8. Przewodniczący Rady dysponuje wyłącznym prawem przydzielania nowych Padawanów Nauczycielom Jedi.9. Dodatkowym obowiązkiem Przewodniczącego Rady jest tworzenie półrocznych raportów z działalności Zakonu oraz przedstawianie propozycji planów na kolejne półrocze na podstawie konsultacji z opiekunami trwających projektów.

 3. Nauczyciel Jedi
  1. Nauczać może Jedi będący minimum w stopniu Rycerza Jedi.
  2. Nauczyciel Jedi jest odpowiedzialny za tok nauczania swojego Ucznia.
  3. Maksymalny czas szkolenia nie powinien przekraczać osiemnastu [18] miesięcy. W przypadku jego przekroczenia, Rada zobligowana jest do sprawdzenia przyczyn takiego stanu rzeczy.

 4. Członek Zakonu
  1. Za pełnoprawnych członków Zakonu uznaje się osoby będące w stopniu co najmniej Padawana Jedi.
  2. Wszyscy członkowie są zobowiązani do aktywnego udziału w życiu Zakonu i/lub pracy na jego rzecz.
  3. Aktywnym członkiem Zakonu uznaje się osobę, która w przeciągu dwóch [2] kolejnych miesięcy wykonała przynajmniej jedno zadanie jednorazowe i/lub kontynuowała zadanie ciągłe ze znajdujących się na liście aktywności niniejszego statutu.
  4. Nieaktywnym członkiem Zakonu uznaje się osobę, która w ciągu dwóch [2] kolejnych miesięcy nie wykonała żadnego z zadań znajdujących się na liście aktywności niniejszego statutu.
  5. Każdy członek ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę na temat uniwersum Gwiezdnych Wojen zarówno samodzielnie, jak i z pomocą innych członków Zakonu.
  6. Każdy członek Zakonu zobowiązany jest do posiadania w swoim profilu aktualnej historii swojej postaci.
  7. Wszyscy członkowie Zakonu odpowiadają za swoje działania przed Radą Jedi.
  8. Pełnoprawni członkowie, wykazujący się dużą aktywnością, mogą zostać nagrodzeni zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VI niniejszego statutu.
  9. Pełnoprawni członkowie, zupełnie nieaktywni bądź notorycznie niewywiązujący się z podjętych zadań, mogą zostać ukarani zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VI niniejszego statutu.

 5. Uczeń Jedi
  1. Uczniem Jedi jest każdy członek Zakonu w stopniu Padawana Jedi.
  2. Uczeń Jedi odpowiada bezpośrednio przed Nauczycielem [Mistrzem] za swoje działania.
  3. Uczeń Jedi zobowiązany jest wypełniać zadania otrzymane podczas szkolenia.
  4. Możliwość dalszego awansu w hierarchii uzyskuje jedynie Uczeń, który ukończył szkolenie.
  5. O końcu szkolenia decyduje tylko i wyłącznie Nauczyciel [Mistrz] danego Padawana.

 6. Adept Jedi
  1. Adeptem zostaje każdy, kto został przyjęty na szkolenie w School of Preparation.
  2. Adepci, do czasu ukończenia szkolenia i uzyskania stopnia Padawana Jedi, nie są pełnoprawnymi członkami Zakonu.
  3. Adepci odpowiadają bezpośrednio przed Opiekunem szkolenia za swoje działania.IV. Wnoszenie nowych regulacji
 1. Wniosek do Rady należy skierować osobiście do co najmniej jednego członka Rady lub za pomocą formularza nowych wniosków.
 2. Rada Jedi rozpatruje zgłoszony wniosek podczas najbliższego zebrania Rady.
 3. W przypadku, gdy wniosek uzyska poparcie większości Rady, zostaje on wprowadzony w życie.
 4. Pełnoprawni członkowie Zakonu mogą jednokrotnie poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji zatwierdzonej przez Radę w przeciągu miesiąca od jej wejścia w życie.


V. Aktywności
 1. Aktywnościami nazywa się zadania oraz obowiązki wykonywane przez członków Jedi Order, będące pracą na rzecz organizacji.
 2. Aktywności wypisane są na liście aktywności w podpunkcie V.5 i V.6
 3. Aktywności dzieli się na aktywności ciągłe (będące wykonywane przez dłuższy czas) oraz aktywności jednorazowe.
 4. Lista aktywności może być modyfikowana przez Radę Zakonu po odpowiednim wniosku złożonym przez członka Zakonu lub wewnętrznym postanowieniu Rady. W obu przypadkach następuje głosowanie na zasadach normalnego wniosku.
 5. Lista aktywności ciągłych:
  1. Aktywne szkolenie Padawana
  2. Koordynacja i Nadzór Obszaru Działalności
  3. Koordynacja i Nadzór Projektu
  4. Moderacja Strony JO/Forum
  5. Moderacja Profili Zewnętrznych Zakonu
   1. Profil Facebook
   2. Profil YouTube
  6. Aktywne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Mistrza (dotyczy tylko Padawanów)
  7. Aktywne prowadzenie sesji Role-Play/PBF
 6. Lista aktywności jednorazowych:
  1. Czynne uczestnictwo w zebraniach Rady (dotyczy tylko członków Rady)
  2. Wykonywanie zadań z listy Planów na Półrocze
  3. Wykonywanie zadań w Obszarach Działalności
  4. Organizacja wydarzeń na czacie Zakonu
  5. Udokumentowana reprezentacja Zakonu na zewnętrznych wydarzeniach
  6. Publikacja nowych treści na Stronie JO oraz stronach/profilach zewnętrznych.
  7. Rozszerzanie wiedzy członków Zakonu
   1. Prowadzenie dyskusji i konkursów
   2. Prowadzenie treningów w grach komputerowych i planszowych marki SW
   3. Wykonywanie analiz oraz rekonstrukcji bitew i walk


VI. Nagrody i kary
 1. Nagrody i kary są przyznawane przez Radę Jedi po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.
 2. Nagrody przyznawane są za szczególnie aktywną pracę na rzecz Zakonu lub za szczególne osiągnięcia w rozwoju organizacji.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody, wraz z uzasadnieniem, musi być przedstawiony Radzie Zakonu. Wniosek taki uznany jest za rozpatrzony przy uzyskaniu większości głosów.
 4. W Zakonie funkcjonują nagrody w formie:
  1. Oficjalnych pochwał
  2. Przyznania odznaczeń specjalnych
  3. Awansów na wyższą rangę
 5. W zakonie istnieją trzy rodzaje naruszeń statutu i ogólnie przyjętych zasad panujących w Zakonie:
  1. Uchybienie, będące pojedynczym naruszeniem zasad lub zachowaniem wbrew ogólnie przyjętym zasadom funkcjonującym w Zakonie.
  2. Przewinienie, będące kolejnym, kilkukrotnym naruszeniem zasad lub nieumyślnym złamaniem przepisów statutu.
  3. Wykroczenie, będące wielokrotnym, ciągłym naruszeniem zasad lub umyślnym złamaniem przepisów statutu
 6. Każdy rodzaj naruszeń posiada zestaw odpowiadających im kar:
  1. Kary uchybień:
   1. Upomnienie, odnotowywane w kalendarium oraz profilu członka Zakonu.
   2. Istnieje możliwość bezpośredniego upomnienia przez członka Rady zaraz po zajściu zdarzenia. Nie musi ono zostać wpisane do profilu członka JO.
   3. Karne zadanie, wybierane przez Radę wraz z ostatecznym czasem jego ukończenia.
  2. Kary przewinień:
   1. Okresowe wyłączenie z możliwości komunikacji poprzez oficjalny czat Zakonu.
   2. Karne zadanie, wybierane przez Radę wraz z ostatecznym czasem jego ukończenia.
   3. Degradacja do niższej rangi.
  3. Kary wykroczeń:
   1. Degradacja rangi.
   2. Skreślenie z listy członków Zakonu.
 7. Przykładowe akcje podlegające karom w Zakonie:
  1. Nieprzestrzeganie zasad netykiety
  2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu Rady (dotyczy Radnych)
  3. Nieaktywność, brak udziału w życiu Zakonu
  4. Brak widocznych postępów w obszarze (dotyczy Opiekunów Obszarów)
  5. Brak kontaktu z opiekunem (dotyczy Opiekunów Obszarów)
  6. Świadome blokowanie projektu/obszaru
  7. Niewywiązywanie się z zadań w określonym terminie
  8. Brak kontaktu z członkiem Zakonu (szczególnie w przypadku oficjalnych wiadomości i wezwań)
  9. Brak kontaktu z Uczniem (w przypadku Nauczyciela Jedi)
  10. Brak kontaktu z Mistrzem (w przypadku Ucznia Jedi)
 8. W przypadkach uzasadnionych, lub nieprzewidzianych niniejszym Statutem, Rada posiada prawo do dowolnego rozszerzania kar zapisanych w statucie oraz nakładania na członków kar w nim nie widniejących.
 9. Tylko członkowie Rady mają prawo publicznie upominać innych członków Zakonu.
 10. Przyznanie nagrody lub kary musi zostać uzasadnione oraz odnotowane w Kalendarium Zakonu oraz profilu członka.
 11. O nagrodę lub karę może wnioskować każdy pełnoprawny członek Zakonu, na zasadach opisanych w dziale IV.1 niniejszego statutu.
 12. Wnioskowanie o nagrody lub kary dla samego siebie jest zakazane i nie będzie rozpatrywane.VII. Ścieżki Rozwoju
 1. W Zakonie funkcjonują Ścieżki Rozwoju, które nadają kierunek działania danej osobie, pomagają odnaleźć swoje miejsce w Zakonie oraz dostarczają możliwości samorozwoju.
 2. Każdy członek po otrzymaniu stopnia Jedi niezwłocznie wybiera jedną z trzech Ścieżek Rozwoju:
  • Obrońca Jedi (Jedi Guardian)
  • Negocjator Jedi (Jedi Consular)
  • Strażnik Jedi (Jedi Sentinel)
 3. Obowiązkiem Nauczyciela [Mistrza] jest zapoznanie swojego Padawana z dostępnymi Ścieżkami Rozwoju oraz ewentualna pomoc w wyborze jednej z nich.
 4. Wypełnienie wymogów Ścieżki Rozwoju skutkuje awansem do rangi stosownej do wybranej ścieżki.
 5. Nagrodą za wybitne osiągnięcia w wybranej Ścieżce Rozwoju są następujące tytuły:
  • Obrońca Światła (Guardian of Light) dla Obrońcy Jedi
  • Protektor Wiedzy (Protector of Knowledge) dla Negocjatora Jedi
  • Strażnik Równowagi (Watchman of Balance) dla Strażnika Jedi
 6. Posiadanie jednego z tytułów określonych w punkcie V.5. sugeruje osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie.


VIII. Sądownictwo
 1. Rada Jedi orzeka, gdy uzna za stosowne lub w momencie otrzymania oficjalnej skargi.
 2. Oficjalna skarga musi zostać skierowana do co najmniej jednego członka Rady lub za pomocą formularza zgłoszeń i nie może zostać złożona anonimowo.
 3. Podstawą do złożenia skargi jest m.in. jawne złamanie niniejszego statutu przez członka Zakonu, niestosowne zachowanie względem innego członka Zakonu lub niewykonywanie przez członka podjętych przez niego obowiązków.
 4. Oficjalna skarga powinna zawierać dowody, świadczące o przewinieniu danego członka Zakonu.
 5. Rada Jedi przedstawia skargę do wglądu członkowi Zakonu, którego ta dotyczy, wraz z załączonymi dowodami.
 6. Rada Jedi jest zobowiązana wysłuchać wszystkich stron przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.
 7. Po wydaniu orzeczenia, Rada Jedi zajmuje się realizacją postanowień i ewentualnych środków zaradczych.


IX. Urlopy
 1. Urlop przysługuje każdemu członkowi Zakonu.
 2. Oficjalny urlop to urlop zgłoszony na forum JO w dziale Usprawiedliwienia, a w przypadku urlopów dłuższych niż miesiąc - zgłoszony bezpośrednio Radzie Jedi wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie to nie musi być szczegółowe, ale musi wyjaśniać przynajmniej ogólnie długość urlopu. Rada może uznać powód urlopu za niewystarczający i nie przyznać urlopu tylko, jeśli ma on być dłuższy niż 3 miesiące, a przedstawione przez członka JO uzasadnienie nie uniemożliwia spełnienia wymogów minimum aktywności (patrz: punkt II.4.2.1. osoba aktywna).
 3. Uczeń Jedi o nieobecności powiadamia również swojego Nauczyciela [Mistrza].
 4. Jedi, wracając z urlopu, ma obowiązek powiadomić Radę Jedi o gotowości do podjęcia zadań.
 5. Przeciągająca się, nieusprawiedliwiona nieobecność, skutkuje uznaniem danego członka za nieaktywnego i interwencją ze strony Rady Jedi.


X. Rekrutacja
 1. Cały proces rekrutacji przebiega w Szkole Przygotowań (School of Preparation).
 2. Wszystkie zasady rekrutacji są określone w zakładce Rekrutacja na stronie Jedi Order.
 3. Kandydat może zostać przyjęty w poczet pełnoprawnych członków Zakonu tylko po pomyślnym przejściu całego procesu rekrutacji.
 4. Kandydaci, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w Zakonie.

XI. RODO
 1. Administratorami wszystkich podanych danych osobowych jest zespół Administratorów Jedi Order.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi członków Jedi Order, należy osobiście kontaktować się z Administratorami mailowo. Adres do korespondencji to rada@jediorder.pl
 3. Członkowie Jedi Order mają stały dostęp do edycji swoich danych osobowych umieszczonych w profilach. W dowolnym momencie mogą je również usunąć z profilu.
 4. Każda osoba wysyłająca zgłoszenie do lub kontaktująca się z Jedi Order wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celach realizacji zadań Statutowych. W dowolnym momencie można poprosić o usunięcie danych osobowych ze wszelkich baz, poprzez wysłanie prośby na adres rada@jediorder.pl

Wróć na górę